ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่1/2564

ด้วยโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมิณผล ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ทราบผลการเรียนดังกล่าวโรงเรียนจึงประกาศผลการเรียน ให้ทราบโดยทั่วกัน
โดยสามารถเข้าดูได้ตามลิ้งดังนี้

ประกาศผลการเรียน ระบบ SGS :    https://dlink.me/P8aeW

หรือลิ้งประกาศผลการเรียน   :  https://drive.google.com/drive/folders/1nQhTW3ZYiLN97HlGnrHSpLR3bUml1olP?usp=sharing