การเตรียมความพร้อมในการจัดการสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
การเตรียมความพร้อมในการจัดการสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  ในการจัดการสถานศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 2ประจำปีการศึกษา2564

ภาพกิจกรรม :https://drive.google.com/drive/folders/1-1o5iUmwxrWiMXVgo5YGvmvTcO_j99w1