เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

กิจกรรมลงพื้นที่ ตามโครงการสรา้งและพัฒนาการดำเนินงาน เครือข่ายครู
เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

 

ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/1QAqQYbiJxNOskuvngEAW_Tnet-iHFz61?usp=sharing