บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริบัท ทีโอที จำกัด
พร้อมด้วย ผู้บริหาร กิจการโทรคมนาคม จังหวัด ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์
จังหวัดอำนาจเจริญ

มอบทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดีให้กับลูกๆ นักเรียนโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
จำนวน 2 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 

ภาพกิจกรรม :https://drive.google.com/drive/folders/1D2mmcntxIMPW_aFSf1F0tp6LpVRXcvI5?usp=sharing