เอกสารมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
1.เอกสารมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565
2.บันทึกสัญญาและหนังสือยินยอมของผู้ปกครองและนักเรียนให้โรงเรียนดาเนินการ

ดาวน์โหลดที่นี่ : https://drive.google.com/drive/folders/1kUkJebFm1OcNLxUVBccDs-AZ2DAX5jzQ?usp=sharing