ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพนาศึกษาเข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste school)

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพนาศึกษาเข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste school)

ภาพกิจกรรม :https://drive.google.com/drive/folders/1VRVlwNaUW2oBoOzwQI5jt-nlL8UEVn4Z?usp=sharing