วันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565”
เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยให้กับนักเรียน ทั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมประกวดและแข่งขัน เป็นจำนวนมาก
ผลการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

ภาพกิจกรรม :https://drive.google.com/drive/folders/19dTvP3FEwP7Fp-pDL5BTGXscKXTJL0rI?usp=sharing