วันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ พระศาสนาเป็นครังแรก
และเกิดมีสาวกรูปแรกเกิดขึ้น และถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย
ณ หอประชุมโรงเรียน

ภาพกิจกรรม : Click