การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่มาตรฐาน วPA

ดร.ทศพร ทักษิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่มาตรฐาน วPA
ในวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2565 ณ อาคารไทเกียรติยศหัวตะพาน
วิทยากรโดยท่าน : ดร.ธนา ธุศรีวรรณ : ดร.จามรี เชื้อชัย : และนายประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

ภาพกิจกรรม :Click