การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนฯ

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา