ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยพระธรรมฐิติญาณ (สิงห์ ภาระมาตย์) และนายประเสริฐ โตไทยะ ศึกษาธิการอำเภอหัวตะพาน ขณะนั้นเป็นผู๎ริเริ่มบริจาคที่ดินและขอรับบริจาคที่ดิน
หาสถานที่และนาชุมชนดำเนินการกํอสร๎างพร๎อมทั้งปลูกต๎นโพธิ์ชัยเป็นสิริมงคล 2 ต๎น ไว๎เป็นอนุสรณ์และได๎ตั้งชื่อ
พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งให๎เป็นโรงเรียนเอกเทศและได๎แตํงตั้งให๎นายสุนทร สุขบุญ
พ.ศ. 2518 ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียนถาวร แบบ 216ก ขนาด 8 ห๎องเรียน บ๎านพักครูจำนวน 2 หลัง บ๎านพักลูกจ๎างประจำจำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2519 ได๎รับงบประมาณตํอเติมอาคารเรียนถาวร แบบ 216ก ขนาด 8 ห๎องเรียน บ๎านพักครูจำนวน 2 หลัง ห๎องน้ าห๎องส๎วมนักเรียนแบบ 6 ที่ จ ำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2520 ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียนถาวร แบบ 216ค ขนาด 8 ห๎องเรียน อาคารเรียนชั่วคราว แบบ 004 จ านวน 3 หลัง ขนาดหลังละ 6 ห๎องเรียน บ๎านพักครู จ านวน 2 หลัง
บ๎านพักลูกจ๎างประจำจำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม จ านวน 1 หลัง พร้อมทั้งห้องน้ าห้องส้วม 6 ที่จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเดํน ปี 2525 จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณตํอเติมอาคารเรียนถาวรแบบ 216ค ขนาด 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2526 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนโพธิ์ชัยวิทยา” มาเป็น “โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม” เนื่องจากมีชื่อพ้องกับ “โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร” อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบัน
พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 316 ล เต็มรูป จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณขยายเขตทางเข้าโรงเรียนและงบประมาณเหลือจากการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 316ล น ามาสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ 33 จ านวน 3 ชุด
พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จ านวน 1 หลัง และวันที่ 11 ธันวาคม 2530กรมสามัญศึกษาแตํงตั้ง นายไสว ทีปวัฒน์ มาด ารงต าแหนํงผู้อ านวยการโรงเรียนแทน นายสุนทร สุขบุญ
ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหนํงผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา
พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จ านวน 1 หลัง
พ.ศ. 2532 ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานขับรถ 1 ต าแหน่ง
พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแตํงตั้งให้ นายสมจิตร บุตรทองทิม มาดำรงตำแหน่งแทน
นายไสว ทีปวัฒน์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา
พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายเรืองฤทธิ์ วรจิต มาด ารงต าแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสมจิตร บุตรทองทิม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษา แตํงตั้งให้ นายเสน่ห์ คำสมหมาย มาดำรงตำแหนํงผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายเรืองฤทธิ์ วรจิต ซึ่งไปดำรงตำแหนํง ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดแพร่
พ.ศ. 2546 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตํงตั้งให้ นายสำเร็จ ธงศรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายเสน่ห์ คำสมหมาย
ซึ่งไปดำรงตำแหนํงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งให้ นายสำเร็จ รงศรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายเสน่ห์ คำสมหมาย ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานแต่งตั้งให้ นายไพฑูรย์ ขันแก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสำเร็จ ธรครี ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจ
วิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๕๓ พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียน (T ลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรและนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการประเมินและรับรองจาก สมศ.รอบที่  ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนงสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ไต้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรูฐานสากล (World – Class Standard School)
พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและเปิดห้องเรียนพิเศษต้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งให้ นายสมัย บุตรภักดิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายไพฑูรย์ ชันแก้ว ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V – Star Quality Award ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕’๖๓ โรงเรียนได้รีบรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (Ofice of Basic Education Commission Quality  Award : OBECQA)
พ.ศ. ๒๕๖b โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณอาคารเรียนแบบถาวร ๗๒๔ ล จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๖๒ นายธีรภัทร พรชัย ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. ๒๕b๒ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ปี ๒๕’๖๒ จากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ แต่งตั้งให้ นายสิทธิชัย กองเพียร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสมัย บุตรภักดิ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ แต่งตั้งให้ นายสุเมธ หน่อแก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสิทธิชัย กองเพียร ซึ่งเสียชีวิต
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ แต่งตั้งให้ นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายสุเมธ หน่อแก้ว ซึ่งเกษียณอายุราชการ