ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 ดร.วุธฒิชัย  รัตนวารีพันธุ์
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน