ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 

ดร.วุธฒิชัย  รัตนวารีพันธุ์
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวฐานุตรา  ต้นโพธิ์
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 นางวนิดา เอราวรรณ
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน