ทำเนียบผู้บริหาร

๑. นายณรงค์ฤทธิ์ จันทเนตร       (รักษาการครูใหญ่)         ๑๗ พ.ค. ๒๕๓๕ – ๓๙ ก.ค. ๒๕๓๕

๒. นายธวัช ใจเสน                   (รักษาการครูใหญ่)         ๒๐ ก.ค. ๒๕๓๕ – ๗๒ พ.ค. ๒๕๓๗

๓. นายสุนทร สุขบุญ               (ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,และผู้อำนวยการโรงเรียน)๑๓ พ.ค. ๒๕๓๗ – ๓๐ 5.ค. ๒๕๓๐

๔. นายไสว ทีปวัฒน์                (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑๑ ธ.ค. ๒๕๓o – ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๕

๕. นายสมจิตร บุตรทองทิม        (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๕ – ๑ มิ.ย. ๒๕๓๖

๖. นายเรื่องฤทธิ์ วรจิต             (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑ มิ.ย. ๒๕๓๖-  ๓o ม.ค. ๒๕๔๔

๗. นายเสน่ห์ คำสมหมาย           (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๓๐ ม.ค. ๒๕๔๔ – ๘ ต.ค. ๒๕ c๖

๘. นายสำเร็จ ธงศรี                 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๒

๙. นายไพฑูรย์ ขันแก้ว             (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๒ – ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗

๑๐. นายสมัย บุตรภักดิ์             (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

๑๑. นายสิทธิชัย กองเพียร         (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ – ๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๓