ทำเนียบผู้บริหาร

๑. นายณรงค์ฤทธิ์ จันทเนตร       (รักษาการครูใหญ่)           ๑๗ พ.ค. ๒๕๑๕ – ๑๙ ก.ค. ๒๕๑๕

๒. นายธวัช ใจเสน                       (รักษาการครูใหญ่)           ๒๐ ก.ค. ๒๕๑๕ – ๑๒ พ.ค. ๒๕๑๗

๓. นายสุนทร สุขบุญ                   (ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,และผู้อำนวยการโรงเรียน) ๑๓ พ.ค. ๒๕๑๗ – ๑๐ ธ.ค. ๒๕๓๐

๔. นายไสว ทีปวัฒน์                    (ผู้อำนวยการโรงเรียน)     ๑๑ ธ.ค. ๒๕๓o – ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๕

๕. นายสมจิตร บุตรทองทิม         (ผู้อำนวยการโรงเรียน)     ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๕ – ๑ มิ.ย. ๒๕๓๖

๖. นายเรื่องฤทธิ์ วรจิต               (ผู้อำนวยการโรงเรียน)     ๑ มิ.ย. ๒๕๓๖-  ๓o ม.ค. ๒๕๔๔

๗. นายเสน่ห์ คำสมหมาย           (ผู้อำนวยการโรงเรียน)     ๓๐ ม.ค. ๒๕๔๔ – ๘ ต.ค. ๒๕๔๖

๘. นายสำเร็จ ธงศรี                    (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑๕ ต.ค. ๒๕๔๖ – ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๒

๙. นายไพฑูรย์ ขันแก้ว                (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๒ – ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗

๑๐. นายสมัย บุตรภักดิ์               (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

๑๑. นายสิทธิชัย กองเพียร          (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ – ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓

๑๒.นายสุเมธ  หน่อแก้ว               (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

๑๓.นายวุธฒิชัย  รัตนวารีพันธุ์    (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ – ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖

๑๔.นางอนงค์นุช  วิริยสุขหทัย      (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ๑ พ.ย. ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน