วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ร่วมกับเครือข่าย จัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ผ่านมาตรฐานด้านความรู้ชั้นพื้นฐาน
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

๑. สนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่มาตรฐานสากล

๒. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาสู่รางวัสระดับชาติ

๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่าความเป็นไทยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ส่งเสริมการจัตการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน

๕. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดการศึกษาเต็มศักยภาพโดยใช้เทศโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าประสงค์

๑.นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๒. นักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๓. โรงเรียนได้รับรางวัสระดับชาติ

๔. โรงเรียนมีบริบทสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงมและปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ที่หลากหลาย

๕. นักเรียนเห็นคุณค่าความเป็นไทยประยุกใช้หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ครูและบุคลากรทางจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑      พัฒนาคุณภาหการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ ๒      ปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไหยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๓      ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมแสะพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔      พัฒนาศักยภาหผู้บริหาร ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะวิซาชีพสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพสร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์การศึกษาที่เข้มแข็ง ระดมสรรกำลัง การมีส่วนร่วมองชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๕    ร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์การศึกษาที่เข้มแข็ง ระดมสรรพกำลัง การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา