กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลหัวตะพาน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
ในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี

ภาพกิจกรรม :https://drive.google.com/drive/folders/17KowNAiksnz2bDddjhqobEMVaBmRLdvU?usp=sharing