การอบรมผู้นำนักเรียน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leader for SDGs)

โครงการการอบรมผู้นำนักเรียน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leader for SDGs)
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 ณ อาคารเกียรติยศไทหัวตะพาน