การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่1/2566

การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่1 ปีงบประมาณ2566

                                                                              คณะกรรมการนิเทศติดตาม ประกอบด้วย
                                 1. ดร.ทศพร ทักษิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
                                 2. ดร.จามรี เชื้อชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
                                 3. ศน.ประดิภาส นิสา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ภาพกิจกรรม : คลิก!!