ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2566

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566
ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ภาพกิจกรรม : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม