กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
* ไปเพื่อพัฒนา มาเพื่อสร้างสรรค์ *     ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ภาพกิจกรรม : งานประชาสัมพันธ์