ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายไตรรัตน์  โคสะสุ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 
ในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-13.00 น.
ณ อาคารเกียรติยศ ไทหัวตะพาน