พิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

วันที่ 31 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรม :https://drive.google.com/drive/folders/1lslCJz-PYjhpmpWrVGBnrpOiZ3-Sn6v9?usp=sharing