นักเรียนดีเด่นเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ

รายชื่อนักเรียนที่เก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ
     1.ด.ช.ชินาธิป   สายโสม    ม.2/6
   2.ด.ช.ศุภนันท์   ชำกรม  ม.2/6
      3.ด.ช.ศุภวิชญ์   รักษาคุณ ม.2/3
 4.ด.ช.พีรพงศ์  ธงไชย  ม.3/2
เก็บเงินได้ จำนวน  53,220 บาท (เจ้าของเงิน คุณศักดา ภาณะรมย์)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณ  อ.บ.ต. สร้างถ่อน้อย