สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

จุดประการกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสรา้งชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

ภาพกิจกรรม : คลิก!