โครงขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 100 %

โครงขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 100 % โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน
จัดหาหมวกกันน็อค
โดยขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อหาหมวกกันน็อคให้กับนักเรียน
เป็าหมาย 350 ใบ