โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสรา้งวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสรา้งวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
รุ่น 1    ปีงบประมาณ 2566   จังหวัดอำนาจเจริญ
นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ   ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ภาพกิจกรรม :คลิก