การนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดร. กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และคณะ
ได้เดินทางมานิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ของโรงเรียนใน สหวิทยาเขตพระศรีเจริญ 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566  ณ อาคารเกียรติยศไทหัวตะพาน 

Photo:งานประชาสัมพันธ์ฯ