โครงการเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ

โครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ” เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางในพื้นที่รับผิดชอบ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ, พ.ร.บ.รถยนต์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในวันที่ 23 พ.ค.2566 ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ภาพกิจกรรม :กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน